InsERT S.A.

Ankieta dla zainteresowanych współpracą

Jesteśmy zainteresowani współpracą z firmą InsERT S.A.

Informacje ogólne
* Nazwa firmy:
* NIP: - - -
* Ulica:
* Kod pocztowy: -
* Miejscowość:
* Województwo:
Powiat:
* Telefon: +48 - - - -
Faks: +48 - - - -
* E-mail:
Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z nami
* Imię:
* Nazwisko:
Telefon: +48 - - - -
E-mail:
Pytanie ankietowe
* Czy mieli już Państwo kontakt z programami firmy InsERT S.A.?
Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z poniższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wskazanych poniżej celach i zakresie:

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji potencjalnych Partnerów firmy InsERT, udzielenia im odpowiedniego statusu i uprawnień, umożliwiających współpracę pomiędzy InsERT a danym Partnerem oraz marketingu bezpośredniego. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak nie dłużej niż:
a) w przypadku firm, którym nie nadano statusu Partnera firmy InsERT – do momentu stwierdzenia negatywnego wyniku weryfikacji danej firmy oraz podjęcia decyzji o nie nadaniu jej statusu Partnera InsERT, w tym poinformowania jej o takiej decyzji;
b) w przypadku firm, którym nadano status Partnera InsERT – do momentu zakończenia współpracy z danym Partnerem i wypełnienia przez niego oraz przez InsERT wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez InsERT S.A. narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli chce Pani/Pan być informowana/-y na bieżąco o ważnych zmianach w programach, innych produktach i usługach, ofertach oraz komunikatach skierowanych do naszych klientów, prosimy o wyrażenie odpowiedniej, dobrowolnej zgody na taką komunikację i przekazywanie informacji:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez InsERT S.A. końcowych urządzeń telekomunikacyjnych w celu przekazywania na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu informacji o ważnych zmianach w programach, informacji handlowych związanych z działalnością InsERT S.A., w tym w szczególności ofert, cenników i innych informacji, służących promocji towarów i usług, w formie:

W każdej chwili mogę wycofać każdą z wyrażonych zgód oraz zgodę na wszystkie formy komunikacji.