InsERT S.A.

Jak zostać Partnerem

Upust przy zakupie naszego oprogramowania może uzyskać każda firma, która zamówi w naszym dziale handlowym pakiety oprogramowania przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Wpis na rozpowszechnianą przez InsERT S.A. listę dystrybutorów następuje po spełnieniu dodatkowych warunków:

  • pracownicy firmy uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez InsERT S.A.,
  • wraz z pierwszym zamówieniem firma doręcza Insertowi upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz kopię aktualnego zaświadczenia REGON i aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru sądowego, a w razie zmiany danych objętych tymi dokumentami, doręcza dokumenty aktualne przy kolejnych zamówieniach,
  • wraz z pierwszym zamówieniem wersji upgrade firma doręcza ponadto pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zwrotu certyfikatów autentyczności poprzedniej wersji programu w ilości odpowiadającej liczbie nabytych przez dystrybutora wersji upgrade; w razie niedokonania zwrotu powyższych certyfikatów autentyczności w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury dotyczącej nabytych przez dystrybutora wersji upgrade firma wyraża w oświadczeniu zgodę na wystawienie odpowiedniej faktury korygującej na pełną wersję programu.

Niestety może zaistnieć taka sytuacja, że InsERT S.A. będzie zmuszony do wykreślenia danych dystrybutora z listy dystrybutorów. W szczególności powodem tego mogą być:

  • handel nielegalnymi pakietami,
  • udostępnianie ulepszeń programów nielegalnym użytkownikom,
  • zaległości płatnicze wobec Insertu lub jego Autoryzowanego Partnera,
  • brak kompetencji - powtarzające się uzasadnione skargi klientów,
  • niewypełnianie warunków określonych w punkcie Wpis na listę,
  • sprzedawanie użytkownikom "pakietów dla dystrybutorów",
  • sprzedaż niezgodna z zasadami, np. kupno programu jako upgrade, a sprzedaż jako "pełny" pakiet,
  • niedokonanie zwrotu wszystkich certyfikatów autentyczności, o których mowa w punkcie Wpis na listę.

Firmy które sprzedają nasze oprogramowanie i profesjonalnie podchodzą do obsługi klientów, mogą starać się również o uzyskanie tytułu Partnera InsERT, którego posiadanie niesie ze sobą wiele dodatkowych korzyści (szczególne polecanie klientom, miejsce na wyróżnionej liście, większe wsparcie marketingowe).

Logowanie

Nazwa użytkownika:

Hasło: